Informacja o Twoich danych osobowych (rodo)

arrow_back wróć do informacji o Twoich danych osobowych (rodo)

INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH – obowiązek informacyjny 


Szanowny Kliencie, 


Od 25 maja br. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo. 


Administrator Danych Osobowych 
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane są: 
Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 22 lok. 177 
oraz 
Doradztwo Ubezpieczeniowe Marianna Nowak z siedzibą w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 74A lok. 23 (dalej „my”) 


Inspektor ochrony danych 
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez nas. Możesz to uczynić na dwa sposoby: 

  1. mailowo: iod@ubezpieczeniowi.com.pl 
  2. korespondencyjnie: adres Administratora Danych 

 

Cele i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, 


Twoje dane osobowe uzyskane przy zawarciu i realizacji umowy o ubezpieczeniu (dalej: „umowa”) w zakresie: nr rejestracyjny i rodzaj pojazdu; marka; imię i nazwisko; PESEL; kod pocztowy; numer telefonu, adres e-mail; 
wykorzystujemy w następujących celach: 


a) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO); 
b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, rozpatrywanie reklamacji. 
c) informowania o kończącej się polisie 

 

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać: 


- przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), np. ze względów podatkowych, 
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO); 
- dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO); 


d) dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, aplikacjach, własnym systemie CRM – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO); 
e) przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje prawnie uzasadnione interesy, którymi jest: 


- obsługa zapytań 
- prowadzenie analiz statystycznych, 
- kontakt z klientami w celach marketingowych– dane we własnym systemie CRM 

– robimy to na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody 


Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Ciebie danych wskazanych na formularzu umowy (jeśli ich nie podasz, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie umowy ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 


Odbiorcy danych 
Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Twoje dane mogą zostać przekazane: 


- innym zakładom ubezpieczeń lub asekuracji, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Centralnej Ewidencji Pojazdów, biurom informacji gospodarczej i biurom informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda. 
- Rzecznikowi Finansowemu, 
- dostawcom usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia, 
- agentom ubezpieczeniowym obsługującym Twoją umowę ubezpieczeniową, 
- podmiotom zewnętrznym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli dostawcom IT, tym co wykonują usługi konsultingowe, prawne lub audytowe, lub współpracują z nami w ramach kampanii marketingowych. 
- podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne dokumentów, likwidacji szkód, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, 
- podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Ciebie naszych należności w terminie; 
- organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań 

 

Czas przetwarzania danych 
Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ww.cele, a po jej wycofaniu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami lub wymogami innego prawa. 
Twoje uprawnienia 
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) sprostowania danych, 
3) usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania, 
5) przenoszenia danych, 
6) wniesienia sprzeciwu, 
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 


Czy musisz podać swoje dane? 
Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł liczyć na zawarcie umowy i kontakt z naszej strony. 


Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich 
Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 


Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym będziemy Cię profilowali. 

arrow_drop_up