Informacja o Twoich danych osobowych (rodo)

arrow_back wróć do informacji o Twoich danych osobowych (rodo)

Spółka

Informacja

Administratorem podawanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowa 22/177, 91-129 Łódź. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.ubezpieczeniowi.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji złożonych wniosków przez okres 1 roku od daty wysłania odpowiedzi na wniosek. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: iod@ubezpieczeniowi.com.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Ubezpieczeniowi podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: https://www.ubezpieczeniowi.com.pl w zakładce Kontakt. Oprócz możliwości złożenia poniższych wniosków, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego dane znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl. Spółka nie będzie udostępniała informacji na temat złożonych wniosków innym podmiotom natomiast Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosków, jak również może wynikać z przepisów prawa - brak podania danych uniemożliwi realizację wniosków. Na dzień dzisiejszy organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek

Realizowany na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Polisa

Dane mają być mi udostępnione


Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Ubezpieczeniowych potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Ubezpieczeniowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości lub poprosimy Pana/Panią o odwiedzenie najbliższego oddziału Ubezpieczeniowych, celem weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Polisa

Dane w formacie XML mają być udostępnione

Proszę o przesłanie mi potwierdzenia dokonania powyższych czynności


Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Ubezpieczeniowych potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Ubezpieczeniowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości lub poprosimy Pana/Panią o odwiedzenie najbliższego oddziału Ubezpieczeniowych, celem weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.W celu dokonania modyfikacji/sprostowania danych prosimy wydrukować załączony formularz, wypełnić go i złożyć osobiście w najbliższym oddziale Ubezpieczeniowych.

Znajdż najbliższy oddziałWnioski do pobrania
Wydruk dla osoby fizycznej
Wydruk dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości lub poprosimy Pana/Panią o odwiedzenie najbliższego oddziału Ubezpieczeniowych, celem weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Polisa

Wnioskuję o usunięcie danych osobowych mnie dotyczących

Proszę o

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości lub poprosimy Pana/Panią o odwiedzenie najbliższego oddziału Ubezpieczeniowych, celem weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Polisa

Wnioskuję o

Informacje o planowanym uchyleniu


Dodatkowe informacje

Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu celem wyjaśnienia wątpliwości. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Składam sprzeciw na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Proszę o

Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu celem wyjaśnienia wątpliwości. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

W celu weryfikacji prosimy o podanie następujących danych osoby wnioskującej:

Dane osobowe


Adres zamieszkania / siedziby firmy

Adres e-mail

Zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu trwania umowy lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Na otrzymywanie od Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

Na otrzymywanie od Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujacych, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

Na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od daty wyrażenia zgody lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyżej wskazane dane zostaną udostępnione przez administratora danych temu podmiotowi.

Na otrzymywanie od Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

Na otrzymywanie od Ubezpieczeniowi Nowak Spółka Jawna informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujacych, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

Proszę o

Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości.

arrow_drop_up